کارشناس امور آموزش و ثبت نام

سمت : کارشناس امور آموزش و ثبت نام

نام و نام خانوادگی : فاطمه سهلکی

تلفن داخلی : 247

خط مستقیم : 36221300

مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه