مدیر پژوهش

سمت : مدیر امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی : الهام اسماعیلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

تلفن داخلی : 109