معاونت

سمت: معاون دانشگاه و رئیس مرکزآموزشی و فرهنگی سما ورامین

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدحسین بهشتی

مدرک تحصیلی : دکتری آمار و ریاضی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی

سوابق تدریس

مقالات چاپ شده در نشریات یا مجلات خارجی و داخلی

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای بین المللی و داخلی  

کارگاه ها و دوره های آموزشی :