اعضا هیئت علمی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ورامین دارای 12 عضو هیئت علمی به شرح زیر است:

نام ونام خانوادگی

 گروه آموزشی

آدرس ایمیل

 فایل رزومه

حجت عاشوری

مکانیک

h.ashoori@iauvaramin.ac.ir

رزومه

رضا محمدی

حسابداری

reza.mohammadi@iauvaramin.ac.ir

رزومه

میترا سیف

الکترونیک

mitra.seyf@iauvaramin.ac.ir

رزومه

زهرا علیکایی

تربیت بدنی

z.alikahi@iauvaramin.ac.ir

رزومه

رسول جمالی

تربیت بدنی

r.gamali@iauvaramin.ac.ir

رزومه

علی محمدنظامی

تربیت بدنی

a.m.nezami@iauvaramin.ac.ir

رزومه

مهدی کریمی

گرافیک

m.karimi@iauvaramin.ac.ir

رزومه

امیر پورسیستانی

عمومی

a.poursistani@iauvaramin.ac.ir

 

افسانه رحمنی

عمومی

a.rahmani@iauvaramin.ac.ir

رزومه

سمیه مستخدمی

عمومی

s.mostakhdemi@iauvaramin.ac.ir

 

زهرا عابدینی

عمومی

z.abedini@iauvaramin.ac.ir

رزومه