اعضا هیئت علمی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ورامین دارای عضو هیئت علمی به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی گروه
حمید حیدری کامپیوتر
حجت عاشوری مکانیک
میترا سیفبرق
علیرضا یادگاریمعماری
مهدی کریمی گرافیک
علی محمدنظامی تربیت بدنی
رسول جمالی تربیت بدنی
زهرا علیکائیتربیت بدنی
امیر پورسیستانی عمومی
افسانه رحمنی عمومی
سمیه مستخدمیعمومی
زهرا عابدینی عمومی