مدیر مالی

سمت: مدیر امور مالی

نام ونام خانوادگی: سید جواد حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

تلفن داخلی : 103

خط مستقیم: 36223005