مدیر فرهنگی

سمت : مدیر امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی : محبوبه اردستانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن داخلی : 104