کارشناسان گروه های آموزشی

کارشناس گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی: مریم تاجیک

تلفن داخلی : 171

کارشناس گروه کامپیوتر- مکانیک – الکتروتکنیک

نام و نام خانوادگی: مریم محمدی

تلفن داخلی : 170

کارشناس گروه معماری- تربیت بدنی- گرافیک- طراحی و دوخت

نام و نام خانوادگی : اکرم سادات حسینی

تلفن داخلی : 164