مدیر آموزش

سمت: مدیر امور آموزشی

نام ونام خانوادگی: امیر ابرقویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن داخلی : 107