گروه مکانیک

سمت : مدیر گروه مکانیک

نام ونام خانوادگی: حجت عاشوری

مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک

آدرس ایمیل :

سوابق تدریس

افتخارات و جوایز کسب شده

فعالیت های پژوهشی