حوزه رياست
آموزشكده فني و حرفه اي سما ورامين
فيلم هاي آموزش استفاده از سامانه ويژه اساتيد
فيلم آموزش ورود به سامانه ويژه دانشجويان
درگاه ورود به سامانه هاي آموزش مجازي
راهنما و نرم افزار

راهنماي تصويري

راهنماي تصويري دانشجويان

راهنماي تصويري اساتيد

درگاه ورود به سامانه آموزش هاي مجازي

راهنماي استفاده از سامانه

راهنما ويژه دانشجويان

راهنما ويژه اساتيد

دانلود نرم افزار هاي مورد نياز