مدیر دانشجویی

سمت : مدیر امور دانشجویی

نام ونام خانوادگی : رضا محمدبیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی معدن- کارشناسی ارشد مهندسی عمران

تلفن داخلی : 106

خط مستقیم : 36225544