رشته های تحصیلی

کاردانی پیوسته

حسابداری

کامپیوتر

مکانیک

الکتروتکنیک

معماری

تربیت بدنی

طراحی و دوخت

گرافیک

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی معماری

تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

مهندسی تکنولوژی الکترونیک